Hvem er vi?

Arbeidsrett.no består av ca 50 advokater og jurister som skriver kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven, den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer, ferieloven og konkurranseklausulene. Forfatterne holder sine kommentarer oppdatert med lovendringer, nye og endrede forskrifter, ny rettspraksis – nasjonalt og internasjonalt, nye direktiver fra EU.