Henning Jakhelln

Institutt for offentlig rett,
Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo

Henning Jakhelln er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har siden 1962 utgitt en rekke artikler og bøker om arbeidsrettslige emner. Av disse nevnes her bare Oversikt over arbeidsretten (4. utg., 3. oppl. 2010), Studier i arbeidsrett I-IV (2000) og [red.] Artikkelsamling i arbeidsrett (2001), samt avsnittet om arbeidsrett i Knophs oversikt over Norges rett, og kommentarene til en rekke lover i Norsk kommentert lovsamling. Henning Jakhelln er født 1939 i Bodø; cand jur 1963, lic. jur. 1967, vit.ass. ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo, 1963–64, adv. fullm. 1964–65, universitetslektor og stipendiat ved Institutt for Privatrett 1965–71. Siden 1971 har han arbeidet ved Institutt for offentlig rett som amanuensis og senere førsteamanuensis, og var fra 1990 professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i arbeidsrett, frem til 2009. Han var bestyrer ved Institutt for offentlig rett i 12 år og har dessuten hatt en rekke verv ved universitetet, fakultetet og instituttet. Forøvrig har han blant annet vært aktiv i bevegelsen Vox Academica for å styrke opp om den akademiske frihet, styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening, og leder av styret i Kommunalrettslig Forum. Han var også medlem av «konsernutvalget» jf. NOU 1996: 6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold.