Hvem er vi?

Arbeidsrett.no har fire redaktører, Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, som alle er erfarne arbeidsrettsjurister. Professor emeritus i arbeidsrett Henning Jakhelln, ved Universitetet i Oslo. Helga Aune er advokat/direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Nina Kroken er advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Claude A. Lenth er partner og advokat i Advokatfirmaet Hjort DA. I tillegg til å være redaktører, er alle fire aktive forfattere i arbeidsrett.no.

Henning Jakhelln

Institutt for offentlig rett,

Det juridiske fakultet,

Universitetet i Oslo

Henning Jakhelln er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har siden 1962 utgitt en rekke artikler og bøker om arbeidsrettslige emner. Av disse nevnes her bare Oversikt over arbeidsretten (4. utg., 3. oppl. 2010), Studier i arbeidsrett I-IV (2000) og [red.] Artikkelsamling i arbeidsrett (2001), samt avsnittet om arbeidsrett i Knophs oversikt over Norges rett, og kommentarene til en rekke lover i Norsk kommentert lovsamling.

Henning Jakhelln er født 1939 i Bodø; cand jur 1963, lic. jur. 1967, vit.ass. ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo, 1963–64, adv. fullm. 1964–65, universitetslektor og stipendiat ved Institutt for Privatrett 1965–71. Siden 1971 har han arbeidet ved Institutt for offentlig rett som amanuensis og senere førsteamanuensis, og var fra 1990 professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i arbeidsrett, frem til 2009.

Han var bestyrer ved Institutt for offentlig rett i 12 år og har dessuten hatt en rekke verv ved universitetet, fakultetet og instituttet. Forøvrig har han blant annet vært aktiv i bevegelsen Vox Academica for å styrke opp om den akademiske frihet, styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening, og leder av styret i Kommunalrettslig Forum. Han var også medlem av «konsernutvalget» jf. NOU 1996: 6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold.

Helga Aune

Advokat og direktør

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Helga Aune disputerte i 2009 på doktorgraden: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på individuelt og strukturelt grunnlag. Arbeidet gir en analyse av norsk forvaltnings- og rettspraksis om deltidsarbeid såvel som EF-domstolens praksis. Aune har sensurert og undervist i arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen i Bergen.

Aune arbeidet i perioden 1997–2000 som advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, og hvor hun fra 1. september 2014 er tilbake som direktør som leder for den arbeidsrettslige fagavdelingen. Som advokat arbeider hun med hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger. Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999, leder for samme nemnd fra 2002 til 2004. Aune har fra 2004 vært det norske medlem i EU-kommisjonens ekspertgruppe på likestilling. Aune har fra 2008 vært det norske medlem av ELLN, European Labour Law Network, EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett.

Helga Aune har utgitt flere artikler innenfor temaene arbeidsrett, likestillings- og diskrimineringsrett samt utdanningsrett. Helga Aune ble tildelt YS Likestillingspris i 2013 for boken Deltidsarbeid. Hun leder NOU-utvalget om ny universitets- og høyskolelov.

Nina Kroken

Advokat

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nina Kroken arbeider som advokat i LOs juridisk avdeling og hennes hovedarbeidsområde er arbeidsrett. I perioden 2004-2011 jobbet hun i FØYEN Advokatfirma DAs arbeidsrettsavdeling. Hun er medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett. Tidligere har hun publisert «Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved urettmessig avskjed», 13/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie, og «Utleie av arbeidskraft eller underentreprise – og litt om utleievirksomhetens mangelsansvar», Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Hun har dessuten bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave, Henning Jakhelln. Nina Kroken har i flere år vært tilknyttet Universitetet i Oslo som eksamenssensor i arbeidsrett, og som veileder og sensor for mastergradsoppgaver. Hun er ansvarlig for bestemmelsene om suspensjon, avskjed, prøvetid, drøftingsplikt, formkrav, virkninger av formfeil og attest.

Claude A. Lenth

Advokat/partner

Advokatfirmaet Hjort DA

Claude A. Lenth er partner i Advokatfirmaet Hjort DA, og hans hovedarbeidsområde er arbeidsrett, personvern og pensjon. Han er medforfatter av boken Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold som kom ut i 2016 og har tidligere utgitt publikasjonene: «Adgangen til å benytte personopplysninger», Complex, 2/2000 og Personopplysningsloven – en håndbok, Kommuneforlaget, 2000. Han var fast varamedlem i Personvernnemnda i perioden 2000–2004 og er medlem i Den Norske Advokatforening og i Norsk forening for jus og edb. Han yter juridisk rådgivning til både norske og utenlandske selskaper samt offentlig virksomhet og privatpersoner. Claude A. Lenth skriver sammen med Katrine Rygh Monsen om kontroll og overvåkning i arbeidslivet.