Hvem er vi?

Arbeidsrett.no har fem redaktører, Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken, Claude A. Lenth og Lill Egeland, som alle er erfarne arbeidsrettsjurister. Professor emeritus i arbeidsrett Henning Jakhelln, ved Universitetet i Oslo. Helga Aune er partner/advokat i Ernst & Young AS. Nina Kroken er advokat LO, Claude A. Lenth er partner og advokat i Advokatfirmaet Hjort DA og Lill Egeland er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS . I tillegg til å være redaktører, er alle fem aktive forfattere i arbeidsrett.no.

Henning Jakhelln

Institutt for offentlig rett,

Det juridiske fakultet,

Universitetet i Oslo

Henning Jakhelln er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har siden 1962 utgitt en rekke artikler og bøker om arbeidsrettslige emner. Av disse nevnes her bare Oversikt over arbeidsretten (4. utg., 3. oppl. 2010), Studier i arbeidsrett I-IV (2000) og [red.] Artikkelsamling i arbeidsrett (2001), samt avsnittet om arbeidsrett i Knophs oversikt over Norges rett, og kommentarene til en rekke lover i Norsk kommentert lovsamling.

Henning Jakhelln er født 1939 i Bodø; cand jur 1963, lic. jur. 1967, vit.ass. ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo, 1963–64, adv. fullm. 1964–65, universitetslektor og stipendiat ved Institutt for Privatrett 1965–71. Siden 1971 har han arbeidet ved Institutt for offentlig rett som amanuensis og senere førsteamanuensis, og var fra 1990 professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i arbeidsrett, frem til 2009.

Han var bestyrer ved Institutt for offentlig rett i 12 år og har dessuten hatt en rekke verv ved universitetet, fakultetet og instituttet. Forøvrig har han blant annet vært aktiv i bevegelsen Vox Academica for å styrke opp om den akademiske frihet, styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening, og leder av styret i Kommunalrettslig Forum. Han var også medlem av «konsernutvalget» jf. NOU 1996: 6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold.

Helga Aune

Advokat og partner

EY TAX & LAW

 

 

Helga Aune er advokat og partner i EY TAX & LAW. Hun disputerte i 2009 på doktorgraden: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på individuelt og strukturelt grunnlag. Arbeidet gir en analyse av norsk forvaltnings- og rettspraksis om deltidsarbeid i tillegg til EU-domstolens praksis. Aune har sensurert og undervist i arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Aune har 8 års erfaring fra Advokatfirmaet PwC, der hun ledet arbeidsrettsavdelingen. Aune har fra 2004 vært det norske medlem i EU-kommisjonens ekspertgruppe på likestilling. Aune har fra 2008 vært det norske medlem av ELLN, European Labour Law Network, EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett. Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999, leder for samme nemnd fra 2002 til 2004. Hun har utgitt flere bøker artikler innenfor temaene arbeidsrett, likestillings- og diskrimineringsrett samt utdanningsrett. Aune ble tildelt YS Likestillingspris i 2013 for boken Deltidsarbeid. Hun ledet lovutvalget som foreslo ny universitets- og høyskolelov, se NOU 2020:3. Helga Aune er også førsteamanuensis II ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Nina Kroken

Advokat

LO

Nina Kroken er advokat i LOs juridisk avdeling. Hun har tidligere jobbet i FØYEN Advokatfirma DA og COWI AS. Hun har også vært medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett og publisert «Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved urettmessig avskjed», 13/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie, og «Utleie av arbeidskraft eller underentreprise – og litt om utleievirksomhetens mangelsansvar», Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Hun har dessuten bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave, Henning Jakhelln. Nina Kroken har i flere år vært tilknyttet Universitetet i Oslo som eksamenssensor i arbeidsrett, og som veileder og sensor for mastergradsoppgaver. Hun er sammen med Preben H. Mo ansvarlig for bestemmelsene om suspensjon, avskjed, prøvetid, drøftingsplikt, formkrav, virkninger av formfeil og attest.

Claude A. Lenth

Advokat/partner

Advokatfirmaet Hjort DA

Claude A. Lenth er partner i Advokatfirmaet Hjort DA, og hans hovedarbeidsområde er arbeidsrett, personvern og pensjon. Han er medforfatter av boken Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold som kom ut i 2016 og har tidligere utgitt publikasjonene: «Adgangen til å benytte personopplysninger», Complex, 2/2000 og Personopplysningsloven – en håndbok, Kommuneforlaget, 2000. Han var fast varamedlem i Personvernnemnda i perioden 2000–2004 og er medlem i Den Norske Advokatforening og i Norsk forening for jus og edb. Han yter juridisk rådgivning til både norske og utenlandske selskaper samt offentlig virksomhet og privatpersoner. Claude A. Lenth skriver sammen med Katrine Rygh Monsen om kontroll og overvåkning i arbeidslivet.

Lill Egeland

Partner
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Lill Egeland er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og arbeider til daglig med utarbeidelse av ansettelsesavtaler og insentivordninger for alle nivåer i en bedrift, nedbemanningsprosesser og arbeidsrettslige aspekter ved overdragelse av virksomhet. Lill Egeland skriver om midlertidige ansettelsesavtaler, likebehanding av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak, samt om adgangen til å inngå avtaler om etterlønn og voldgift med virksomhetens øverste leder.